1 post

Algemene voorwaarden

 • Algemeen
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Halte B. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Halte B. Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Halte B behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Halte B erkend.

 • Bestellen
  Na je bestelling ontvangt je van ons een bevestiging per e-mail. Daarin staat het volledige aankoopbedrag inclusief de verzendkosten.

 • Prijzen en betalingen
  De vermelde prijzen zijn in euro’s, exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. Wij werken met vaste prijzen, daarom zijn de prijzen van verzending en bezorging niet onderhandelbaar. Alle aanbiedingen van Halte B zijn vrijblijvend en Halte B behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Betaling kan alleen geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Halte B. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, ben je gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Halte B.

 • Aansprakelijkheid
  Een aantal van onze artikelen hebben al een leven gehad en vertonen gebruikerssporen. Ook kunnen deze sporen tonen van houtworm. 100% garantie kunnen wij echter niet geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het gebruik van een door ons geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nooit meer dan de vergoeding die je voor het betreffende artikel hebt betaald. Halte B zorgt voor een zorgvuldige verpakking en verzending van de bestelling. De mogelijke risico’s die het verzenden van de bestelling met zich meebrengt zijn altijd voor de koper. Halte B is nimmer aansprakelijk voor het verloren gaan of beschadigen van de verzonden artikelen. Kleuren van de artikelen / foto`s op website kunnen enigszins afwijkend zijn van de werkelijke kleuren. Indien Halte B- producten aan de afnemer levert, kan Halte B nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Halte B ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Halte B na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Halte B in behandeling te worden genomen. Overmacht Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Halte B ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van je bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door je dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Halte B gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Halte B kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 • Levering
  De door Halte B opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft je geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat je de overeenkomst in stand laat. Je bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan jou. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Halte B de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Indien je een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heb je als particulier het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering aan Halte B te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de verzendkosten en retourzendingen voor jouw rekening komen en 15 euro vergoeding voor onkosten.

 • Communicatie
  Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Halte B, dan wel tussen Halte B en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen jou en Halte B is Halte B niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Halte B. Diversen Indien je aan Halte B schriftelijk opgave doet van een adres, is Halte B gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij je aan Halte B schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Halte B is bevoegd om bij de uitvoering van je bestelling(en) gebruik te maken van derden. Wij proberen de maten van onze artikelen, waar van belang, zo nauwkeurig mogelijk te meten en te vermelden. Bij sommige artikelen kan door de vormgeving en de manier van meten een geringe afwijking ontstaan. Halte B is niet verantwoordelijk voor kleine afwijkingen tot 10% van de totale afmetingen.
Stationsweg 337 3925 CB Scherpenzeel (Gld.)
© Halte B. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Info2All.

Adres

 • Stationsweg 337

 •         3925 CB Scherpenzeel (Gld.)

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Informatie

Gegevens

 • KvK
 • BTW
 • IBAN

67429858
NL001957194B42
NL96KNAB0255673493

Openingstijden

 • maandag
 • dinsdag
 • woensdag
 • donderdag
 • vrijdag
 • zaterdag
 • zondag

gesloten
gesloten
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.00 uur
gesloten

© Halte B. Alle rechten voorbehouden. Webdesign: Info2All.